Back
Gold leaf

Gold leaf

(n)
UK
gəʊld liːf
US
goʊld lif
Definition: Gold that has been beaten into a very thin sheet, used in gilding.
Meaning: Lá vàng (vàng đã được rèn thành các tấm mỏng bằng cách nung vàng và thường được dùng để mạ vàng)
Less Common
How to use "Gold leaf" vocabulary in sentence (example)

The burger costs around £1200 ($1500) and consists of a Kobe and Wagyu patty garnished in gold leaf, with lobster, caviar, venison, a duck egg and black truffle.

View more