Back
Brewers

Brewers

(n)
UK
ˈbru(ː)əz
US
ˈbruərz
Definition: Brewers, brewers
Meaning: Những người ủ rượu bia, những người sản xuất rượu bia
Not Common