Back
Side project

Side project

(n)
UK
saɪd ˈprɒʤɛkt
US
saɪd ˈprɑʤɛkt
Definition: Personal project (side project outside of your main job for the community to find and use)
Meaning: Dự án cá nhân (dự án phụ ngoài công việc chính của bạn để cộng đồng có thể tìm thấy và sử dụng)
Common
How to use "Side project" vocabulary in sentence (example)

Auction Web was a side project, for fun alongside his everyday job.

View more