Back
Outlawed

Outlawed

(v)
UK
ˈaʊtlɔːd
US
ˈaʊtˌlɔd
Definition: Made illegal; banned.
Meaning: Bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, bị cấm
Not Common