Back
Replica

Replica

(n)
UK
ˈreplɪkə
US
ˈreplɪkə
Definition: An exact copy or model of something, especially one on a smaller scale.
Meaning: Bản sao đúng như thật (của bức tranh, bức tượng..); mô hình thu nhỏ
Not Common