Back
Invaders

Invaders

(n)
UK
ɪnˈveɪdəz
US
ɪnˈveɪdərz
Definition: Invaders, invaders, invaders; Infringer (right...)
Meaning: Những kẻ xâm lược, kẻ xâm chiếm, kẻ xâm lấn; Kẻ xâm phạm (quyền lợi...)
Not Common