Back
Peppermint-flavored

Peppermint-flavored

(adj)
UK
ˈpɛpəmɪnt-ˈfleɪvəd
US
ˈpɛpərˌmɪnt-ˈfleɪvərd
Definition: Has a mint flavor
Meaning: Có vị bạc hà
Not Common