Back
Domains

Domains

(n)
UK
dəʊˈmeɪnz
US
doʊˈmeɪnz
Definition: A set of websites on the internet that end with the same letters, for example .com
Meaning: Tên gọi đại diện cho tài nguyên mạng, thông thường là website, được thể hiện bằng các ký tự hoặc chữ số trong bảng chữ cái
Less Common