Back
Encyclopaedic

Encyclopaedic

(adj)
UK
ɪnˌsaɪkləˈpiːdɪk
US
ɪnˌsaɪkləˈpiːdɪk
Definition: Covering a large range of knowledge
Meaning: Sách giáo khoa về kiến thức chung
Not Common