Back
Debacle

Debacle

(n)
UK
dɪˈbɑːkl
US
deɪˈbɑːkl
Definition: A complete failure, especially because of bad planning and organization
Meaning: Sự thất bại, sụp đổ, tan rã hoàn toàn (chính phủ, quân đội, công việc)
Not Common