Back
Coders

Coders

(n)
UK
ˈkəʊdəz
US
ˈkoʊdərz
Definition: People who write programs, computer software
Meaning: Những người viết ra các chương trình, các phần mềm máy tính
Not Common
How to use "Coders" vocabulary in sentence (example)

Designers, data engineers and coders are welcome.

View more

Designers, data engineers, and coders are welcome.

View more