Back
Scandal

Scandal

(n)
UK
ˈskændl
US
ˈskændl
Definition: An action or event regarded as morally or legally wrong and causing general public outrage.
Meaning: Vụ bê bối, vụ tai tiếng, xì căng đan, chuyện gây xôn xao dư luận; điều nhục nhã (về thái độ, hành động..)
Not Common