Back
Handpicked

Handpicked

(v)
UK
ˌhændˈpɪkt
US
ˌhændˈpɪkt
Definition: Hand-picked, hand-picked
Meaning: Được nhặt bằng tay, lựa chọn một cách cẩn thận
Not Common