Back
Urban legend

Urban legend

(n)
UK
ˈɜːbən ˈlɛʤənd
US
ˈɜrbən ˈlɛʤənd
Definition: Urban legend (a form of modern folklore)
Meaning: Truyền thuyết đô thị (một hình thức văn hóa dân gian thời hiện đại)
Not Common
How to use "Urban legend" vocabulary in sentence (example)

Contrary to urban legend, Jagermeister does not contain elk blood, however the founder was an avid hunter, and the name Jagermeister literally translates to "hunt master".

View more