Back
Outrun

Outrun

(v)
UK
ˌaʊtˈrʌn
US
ˌaʊtˈrʌn
Definition: Run or travel faster or further than.
Meaning: Chạy nhanh hơn, chạy vượt, chạy thoát
Not Common