Back
Newcomers

Newcomers

(n)
UK
ˈnjuːˌkʌməz
US
ˈnuˌkʌmərz
Definition: Newcomers (a place or activity)
Meaning: Những người mới đến (một nơi hoặc tham gia vào hoạt động nào)
Not Common