Back
Brokerage

Brokerage

(n)
UK
ˈbrəʊkərɪdʒ
US
ˈbrəʊkərɪdʒ
Definition: The business of acting as a broker.
Meaning: Sự môi giới, Nghề môi giới
Not Common