Back
Christian bible

Christian bible

(n)
UK
ˈkrɪsʧən ˈbaɪbl
US
ˈkrɪsʧən ˈbaɪbəl
Definition: The Bible of Christianity
Meaning: Kinh Thánh của đạo Cơ Đốc
Not Common
How to use "Christian bible" vocabulary in sentence (example)

Wine is mentioned in the Christian Bible over 500 times.

View more