Back
Rations

Rations

(n)
UK
ˈræʃ·ənz
US
ˈreɪ·ʃənz
Definition: Ration; food
Meaning: Khẩu phần; lương thực, thực phẩm
Not Common