Back
Winners

Winners

(n)
UK
ˈwɪnəz
US
ˈwɪnərz
Definition: Winners, winners; the animal that wins the race (horse...)
Meaning: Những người được cuộc, người thắng; con vật thắng trong cuộc đua (ngựa...)
Less Common