Back
Samba dancing

Samba dancing

(n)
UK
ˈsæmbə ˈdɑːnsɪŋ
US
ˈsɑmbə ˈdænsɪŋ
Definition: Samba dance (a genre of music and dance originating in Africa)
Meaning: Điệu nhảy Samba (một thể loại âm nhạc và khiêu vũ có nguồn gốc từ châu Phi)
Not Common
How to use "Samba dancing" vocabulary in sentence (example)

Enjoy a spot of samba dancing with your partner, or if you're a seeker of thrills, go hang gliding at Pedra da Gávea.

View more