Back
Amendment

Amendment

(n)
UK
əˈmendmənt
US
əˈmendmənt
Definition: A minor change or addition designed to improve a text, piece of legislation, etc.
Meaning: Tu chính án (việc sửa đổi một số điều của hiến pháp)
Common