Back
Pony

Pony

(n)
UK
ˈpəʊni
US
ˈpəʊni
IPA phonetic transcription of "Pony" vocabulary in British accent
p
pet/pet/
map/mæp/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
IPA phonetic transcription of "Pony" vocabulary in American accent
p
pet/pet/
map/mæp/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/