Back
Worlds

Worlds

(n)
UK
ˈwɜrldz
US
wɜrldz
IPA phonetic transcription of "Worlds" vocabulary in British accent
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ɜ
turn/tɜːn/
learn/lɜːn/
r
red/red/
try/traɪ/
l
leg/leg/
love/lʌv/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
IPA phonetic transcription of "Worlds" vocabulary in American accent
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ɜ
turn/tɜrn/
learn/lɜrn/
r
red/red/
try/traɪ/
l
leg/leg/
love/lʌv/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/