Back
Unpolluted

Unpolluted

(adj)
UK
ˌʌnpəˈluːtɪd
US
ˌʌnpəˈluːtɪd
IPA phonetic transcription of "Unpolluted" vocabulary in British accent
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
p
pet/pet/
map/mæp/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
blue/bl/
two/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
IPA phonetic transcription of "Unpolluted" vocabulary in American accent
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
p
pet/pet/
map/mæp/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/