Back
Mystery

Mystery

(n)
UK
ˈmɪstri
US
ˈmɪstəri
IPA phonetic transcription of "Mystery" vocabulary in British accent
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
r
red/red/
try/traɪ/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
IPA phonetic transcription of "Mystery" vocabulary in American accent
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/