Back
Diverged

Diverged

(v)
UK
ˌdaɪˈvɜːdʒd
US
dɪˈvɝːdʒd
IPA phonetic transcription of "Diverged" vocabulary in British accent
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
eye//
five/fv/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
ɜː
turn/tɜːn/
learn/lɜːn/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ʒ
pleasure/ˈpleʒ.ə(r)/
vision/ˈvɪʒən/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
IPA phonetic transcription of "Diverged" vocabulary in American accent
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ʒ
pleasure/ˈpleʒər/
vision/ˈvɪʒən/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/