Back
Backbone

Backbone

(n)
UK
ˈbækbəʊn
US
ˈbækbəʊn
IPA phonetic transcription of "Backbone" vocabulary in British accent
b
bad/bæd/
lab/læb/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
b
bad/bæd/
lab/læb/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
IPA phonetic transcription of "Backbone" vocabulary in American accent
b
bad/bæd/
lab/læb/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
b
bad/bæd/
lab/læb/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/