Back
The sun

The sun

(n)
UK
ðə sʌn
US
ðə sʌn
IPA phonetic transcription of "The sun" vocabulary in British accent
ð
this/ðɪs/
mother/ˈmʌð.ə(r)/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
IPA phonetic transcription of "The sun" vocabulary in American accent
ð
this/ðɪs/
mother/ˈmʌðər/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/