Back
Surrounded

Surrounded

(v)
UK
səˈraʊndɪd
US
səˈraʊndɪd
IPA phonetic transcription of "Surrounded" vocabulary in British accent
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
now/n/
out/t/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
IPA phonetic transcription of "Surrounded" vocabulary in American accent
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
now/n/
out/t/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/