Back
Launched

Launched

(v)
UK
lɔːntʃt
US
lɑːntʃt
IPA phonetic transcription of "Launched" vocabulary in British accent
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔː(r)/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
IPA phonetic transcription of "Launched" vocabulary in American accent
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɑː
arm/ɑːrm/
father/ˈfɑːðər/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/