Back
Germs

Germs

(n)
UK
ʤɜːmz
US
ʤɜrmz
IPA phonetic transcription of "Germs" vocabulary in British accent
ʤ
just/ʤʌst/
large/lɑːʤ/
ɜː
turn/tɜːn/
learn/lɜːn/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
IPA phonetic transcription of "Germs" vocabulary in American accent
ʤ
just/ʤʌst/
large/lɑːrʤ/
ɜ
turn/tɜrn/
learn/lɜrn/
r
red/red/
try/traɪ/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/