Back
In honor of

In honor of

(conj)
UK
ɪn ˈɒnər ɒv
US
ɪn ˈɑnər ʌv
IPA phonetic transcription of "In honor of" vocabulary in British accent
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
IPA phonetic transcription of "In honor of" vocabulary in American accent
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ɑ
hot/hɑt/
wash/wɑʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/