Back
Night sky

Night sky

(n)
UK
naɪt skaɪ
US
naɪt skaɪ
IPA phonetic transcription of "Night sky" vocabulary in British accent
n
no/nəʊ/
ten/ten/
eye//
five/fv/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
eye//
five/fv/
IPA phonetic transcription of "Night sky" vocabulary in American accent
n
no/nəʊ/
ten/ten/
eye//
five/fv/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
eye//
five/fv/