Back
Search

Search

(v)
UK
sɜːtʃ
US
sɜːrtʃ
IPA phonetic transcription of "Search" vocabulary in British accent
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ɜː
turn/tɜːn/
learn/lɜːn/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
IPA phonetic transcription of "Search" vocabulary in American accent
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
r
red/red/
try/traɪ/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/