Back
Immense popularity

Immense popularity

(n)
UK
ɪˈmɛns ˌpɒpjʊˈlærɪti
US
ɪˈmɛns ˌpɑpjəˈlɛrəti
IPA phonetic transcription of "Immense popularity" vocabulary in British accent
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
p
pet/pet/
map/mæp/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
p
pet/pet/
map/mæp/
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
IPA phonetic transcription of "Immense popularity" vocabulary in American accent
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
p
pet/pet/
map/mæp/
ɑ
hot/hɑt/
wash/wɑʃ/
p
pet/pet/
map/mæp/
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
r
red/red/
try/traɪ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/