Back
Marketing terms

Marketing terms

(n)
UK
ˈmɑːkɪtɪŋ tɜːmz
US
ˈmɑrkətɪŋ tɜrmz
IPA phonetic transcription of "Marketing terms" vocabulary in British accent
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ɑː
arm/ɑːm/
father/ˈfɑːðə(r)/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋ.gə(r)/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɜː
turn/tɜːn/
learn/lɜːn/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
IPA phonetic transcription of "Marketing terms" vocabulary in American accent
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ɑ
hot/hɑt/
wash/wɑʃ/
r
red/red/
try/traɪ/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋɡər/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɜ
turn/tɜrn/
learn/lɜrn/
r
red/red/
try/traɪ/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/