Back
Basin

Basin

(n)
UK
ˈbeɪsn
US
ˈbeɪsn
IPA phonetic transcription of "Basin" vocabulary in British accent
b
bad/bæd/
lab/læb/
say/s/
eight/t/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
IPA phonetic transcription of "Basin" vocabulary in American accent
b
bad/bæd/
lab/læb/
say/s/
eight/t/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
n
no/nəʊ/
ten/ten/