Back
Rely on

Rely on

(v)
UK
rɪˈlaɪ ɒn
US
rɪˈlaɪ ɔn
IPA phonetic transcription of "Rely on" vocabulary in British accent
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
l
leg/leg/
love/lʌv/
eye//
five/fv/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
IPA phonetic transcription of "Rely on" vocabulary in American accent
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
l
leg/leg/
love/lʌv/
eye//
five/fv/
n
no/nəʊ/
ten/ten/