Back
Orders

Orders

(n)
UK
ˈɔːdəz
US
ˈɔrdərz
IPA phonetic transcription of "Orders" vocabulary in British accent
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔː(r)/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
IPA phonetic transcription of "Orders" vocabulary in American accent
r
red/red/
try/traɪ/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/