Back
Mathematical calculations

Mathematical calculations

(n)
UK
ˌmæθɪˈmætɪkəl ˌkælkjʊˈleɪʃənz
US
ˌmæθəˈmætɪkəl ˌkælkjəˈleɪʃənz
IPA phonetic transcription of "Mathematical calculations" vocabulary in British accent
m
man/mæn/
sum/sʌm/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
θ
think/θɪŋk/
both/bəʊθ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
l
leg/leg/
love/lʌv/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
say/s/
eight/t/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
IPA phonetic transcription of "Mathematical calculations" vocabulary in American accent
m
man/mæn/
sum/sʌm/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
θ
think/θɪŋk/
both/bəʊθ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
l
leg/leg/
love/lʌv/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
say/s/
eight/t/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/