Back
Solid

Solid

(adj)
UK
ˈsɒlɪd
US
ˈsɑːlɪd
IPA phonetic transcription of "Solid" vocabulary in British accent
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
IPA phonetic transcription of "Solid" vocabulary in American accent
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ɑː
arm/ɑːrm/
father/ˈfɑːðər/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/