Back
Telescope

Telescope

(n)
UK
ˈtelɪskəʊp
US
ˈtelɪskoʊp
IPA phonetic transcription of "Telescope" vocabulary in British accent
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
e
met/met/
bed/bed/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
p
pet/pet/
map/mæp/
IPA phonetic transcription of "Telescope" vocabulary in American accent
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
e
met/met/
bed/bed/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
p
pet/pet/
map/mæp/