Back
Countless

Countless

(adj)
UK
ˈkaʊntləs
US
ˈkaʊntləs
IPA phonetic transcription of "Countless" vocabulary in British accent
k
cat/kæt/
school/skuːl/
now/n/
out/t/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
IPA phonetic transcription of "Countless" vocabulary in American accent
k
cat/kæt/
school/skuːl/
now/n/
out/t/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/