Back
Lemon

Lemon

(n)
UK
ˈlemən
US
ˈlemən
IPA phonetic transcription of "Lemon" vocabulary in British accent
l
leg/leg/
love/lʌv/
e
met/met/
bed/bed/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
IPA phonetic transcription of "Lemon" vocabulary in American accent
l
leg/leg/
love/lʌv/
e
met/met/
bed/bed/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/