Back
Coding

Coding

(v)
UK
ˈkəʊdɪŋ
US
ˈkoʊdɪŋ
IPA phonetic transcription of "Coding" vocabulary in British accent
k
cat/kæt/
school/skuːl/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋ.gə(r)/
IPA phonetic transcription of "Coding" vocabulary in American accent
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋɡər/