Back
Standards

Standards

(n)
UK
ˈstændədz
US
ˈstændərdz
IPA phonetic transcription of "Standards" vocabulary in British accent
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
IPA phonetic transcription of "Standards" vocabulary in American accent
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/