Back
Hotter

Hotter

(adj)
UK
ˈhɒtə
US
ˈhɑtər
IPA phonetic transcription of "Hotter" vocabulary in British accent
h
how/haʊ/
hello/helˈəʊ/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
IPA phonetic transcription of "Hotter" vocabulary in American accent
h
how/haʊ/
hello/helˈəʊ/
ɑ
hot/hɑt/
wash/wɑʃ/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/