Back
Generating

Generating

(v)
UK
ˈʤɛnəreɪtɪŋ
US
ˈʤɛnəˌreɪtɪŋ
IPA phonetic transcription of "Generating" vocabulary in British accent
ʤ
just/ʤʌst/
large/lɑːʤ/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
say/s/
eight/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋ.gə(r)/
IPA phonetic transcription of "Generating" vocabulary in American accent
ʤ
just/ʤʌst/
large/lɑːrʤ/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
say/s/
eight/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋɡər/