Back
Astonishing

Astonishing

(adj)
UK
əˈstɒnɪʃɪŋ
US
əˈstɑːnɪʃɪŋ
IPA phonetic transcription of "Astonishing" vocabulary in British accent
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋ.gə(r)/
IPA phonetic transcription of "Astonishing" vocabulary in American accent
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɑː
arm/ɑːrm/
father/ˈfɑːðər/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋɡər/